دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

محمد حسن مدبر

مدیریت گروه اخلاق پزشکی

تحصیلات: دکتری

Mhm3733@yahoo.com

تلفن:‌ 54340504-071

شماره داخلی: