دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

مریم زارعیان

مریم زارعیان

مدیر آموزش گروه مقدمات بالینی

تحصیلات: لیسانس

تلفن:‌ 543400405-071

شماره داخلی: 241