دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

دکتر هوشمند

عضو هیات علمی

تحصیلات: متخصص اسیب شناسی

fhoosh1343@yahoo.com