دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

مرضیه رحیمی پور

معاون آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی

تحصیلات: استادیار علوم تشریحی

marziehrahimipour@yahoo.com

تلفن:‌ 54340405-071

شماره داخلی: 343

حجت الله حورنگ

حجت الله حورنگ

مدیر آموزش علوم پایه پزشکی

تحصیلات: لیسانس

تلفن:‌ ۵۴۳۴۵۰۷۰-071

شماره داخلی: 330