دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

سید احمد بنی احمدی جهرمی

سید احمد بنی احمدی جهرمی

مسئول روابط عمومی دانشکده پزشکی

تحصیلات: کارشناس

Sabaniahmadi@gmail.com

تلفن:‌ 071-54340405/10

شماره داخلی: 279