دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

زهرا رضائی

رئیس دانشکده پزشکی

تحصیلات: استادیار پزشکی هسته‌ای

تلفن:‌ ۰۷۱۵۴۳۴۰۴۰۵

شماره داخلی: 309