دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

فاطمه رضایی

عضو هیات علمی

شیوا بیگی زاده

عضو هیات علمی