دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

دکتر هوشمند

مدیر گروه آسیب شناسی

تحصیلات: متخصص آسیب شناسی

fhoosh1343@yahoo.com