دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

دکتر سید ابراهیم موسوی فرد

عضو هیات علمی

تحصیلات: دکتری تخصصی شیمی تجزیه

info_seyyed@yahoo.com

تلفن:‌ 54340504-071

شماره داخلی:

دکتر محسن علیپور

عضو هیات علمی

تحصیلات: دکتری نانوبیوتکنولوژی

M.alipour@jums.ac.ir

تلفن:‌ 54340405-071

شماره داخلی:

دکتر اباذر روستازاده

عضو هیات علمی

تحصیلات: دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی

Roustazadeh@yahoo.com

تلفن:‌ 54340504

شماره داخلی:

حامد میر

عضو هیات علمی

Hmdmir3@gmail.com

تلفن:‌ 54340504

شماره داخلی:

مرضیه زمانی

عضو هیات علمی

mzamani_rd@yahoo.com

تلفن:‌ 54340405

شماره داخلی:

دکتر ملیحه حاجیانی

عضو هیات علمی

تحصیلات: دکتری بیوشیمی بالینی

hajiani_malihe@yahoo.com

تلفن:‌ 54340405-10-071

شماره داخلی: