دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

دکتر وحید کوه پیما

عضو هیات علمی

تحصیلات: دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

vahidkouh@yahoo.com

تلفن:‌ 54340405-071

شماره داخلی:

دکتر یاسر ساریخانی

عضو هیات علمی

تحصیلات: دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

Yasersarikhani@gmail.com

تلفن:‌ 54340405-10--071

شماره داخلی: 319

دکتر ابراهیم شاهسونی

عضو هیات علمی

تحصیلات: دکترای تخصصی بهداشت محیط

eshahsavani@gmail.com

تلفن:‌ 54340405-10--071

شماره داخلی:

دکتر طاهره رحیمی

عضو هیات علمی

تحصیلات: دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

t_rahimi20@yahoo.com

تلفن:‌ 54340405-071

شماره داخلی: