دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

امید ارجمند

عضو هیات علمی

تحصیلات: دکترای الهیات، فلسفه و کلام اسلامی

omidearjomand@gmail.com

تلفن:‌ 54340504-071

شماره داخلی:

مجید توکل

عضو هیات علمی

تحصیلات: دکترای مدرسی معارف، گرایش مبانی نظری اسالم

Mtavakol.313@gmail.com

تلفن:‌ 54340504-071

شماره داخلی:

علی اکبر شاکری

عضو هیات علمی

تحصیلات: پزشک عمومی-دکترای اخلاق پزشکی

تلفن:‌ 54340504-071

شماره داخلی:

محمد حسين مدبر

عضو هیات علمی

تحصیلات: دکترا

Mhm3733@yahoo.com

تلفن:‌ 54340504-071

شماره داخلی: