دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

ریحانه روحی جهرمی

کارشناس گروه باکتری شناسی و ویروس شناسی پزشکی

r.rouhi@jums.ac.ir

تلفن:‌ ۵۴۴۴۰۸۶۷ - ۰۷۱

شماره داخلی: