دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

فرهنگ دوست

کارشناس گروه ایمنی شناسی

f.farhangdoost@jums.ac.ir

تلفن:‌ ۵۴۴۴۰۸۶۷ - ۰۷۱

شماره داخلی: