دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

شاپور شادمند

تحصیلات: کارشناسی ارشد انگل شناسی

shadmand.sh@gmail.com

تلفن:‌ ۵۴۴۴۰۸۶۷ -071

شماره داخلی: