دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

مدیر گروه بیوشیمی و تغذیه

مدیر گروه بیوشیمی و تغذیه

تحصیلات: دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی

Roustazadeh@yahoo.com

تلفن:‌ 54340504-071

شماره داخلی: ۲۵۷