دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

اکبر کاظمی

مدیر گروه باکتری شناسی و ویروس شناسی پزشکی