دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

دکتر عبدالرضا ستوده جهرمی

مدیر گروه ایمنی شناسی

sotoodehj۲۰۰۲@yahoo.com

تلفن:‌ 54340405-071

شماره داخلی: 282