دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

دکتر حسن رضانژاد

مدیر گروه

تحصیلات: دکترای تخصصی انگل شناسی پزشکی

h.rezanezhad@jums.ac.ir

تلفن:‌ 54340405-071

شماره داخلی: 237