دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

طرح دوره گروه بیوشیمی و تغذیه

1_
طرح دوره تغذیه کاربردی

تغذیه کاربردی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : تغذیه کاربردی+

تاریخ :‌

2_
طرح دوره تغذیه پزشکی

تغذیه پزشکی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : تغذیه پزشکی+

تاریخ :‌

3_
طرح دوره (1)

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : طرح دوره (1)+

تاریخ :‌ 1402/10/12