دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

طرح دوره گروه باکتری شناسی و ویروس شناسی پزشکی

1_
طرح دوره باکتری نیمسال اول 1400

باکتری نیمسال اول 1400

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : باکتری نیمسال اول 1400+

تاریخ :‌

2_
طرح دوره باکتری نیمسال اول 99

باکتری نیمسال اول 99

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : باکتری نیمسال اول 99+

تاریخ :‌

3_
طرح دوره آز باکتری پزشکی بهمن 97 (1)

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : آز باکتری پزشکی بهمن 97 (1)+

تاریخ :‌

4_
طرح دوره باکتری نیمسال دوم 98

باکتری نیمسال دوم 98

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : باکتری نیمسال دوم 98+

تاریخ :‌ 1402/10/12

5_
طرح دوره باکتری نیمسال اول 98

باکتری نیمسال اول 98

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : باکتری نیمسال اول 98+

تاریخ :‌

6_
طرح دوره باکتری نیمسال دوم 97

باکتری نیمسال دوم 97

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : باکتری نیمسال دوم 97+

تاریخ :‌

7_
طرح دوره باکتری نیمسال اول 97

باکتری نیمسال اول 97

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : باکتری نیمسال اول 97+

تاریخ :‌

8_
طرح دوره باکتری شناسی دانشجویان رشته پزشکی (بهمن96) (1)

باکتری شناسی دانشجویان رشته پزشکی (بهمن96) (1)

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : باکتری شناسی دانشجویان رشته پزشکی (بهمن96) (1)+

تاریخ :‌

9_
طرح دوره باکتری نیمسال اول97-96

طرح دوره باکتری نیمسال اول97-96

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : باکتری نیمسال اول97-96+

تاریخ :‌

10_
طرح دوره باکتری نیمسال دوم 95

باکتری نیمسال دوم 95

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : باکتری نیمسال دوم 95+

تاریخ :‌