دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

طرح دوره گروه ایمنی شناسی

1_
طرح دوره ایمنی شناسی کاربردی-99

ایمنی شناسی کاربردی-99

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : ایمنی شناسی کاربردی-99+

تاریخ :‌

2_
طرح دوره ایمنی شناسی پزشکی-علوم آزمایشگاهی-98

ایمنی شناسی پزشکی-علوم آزمایشگاهی-98

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : ایمنی شناسی پزشکی-علوم آزمایشگاهی-98+

تاریخ :‌

3_
طرح دوره ایمنی شناسی پزشکی-99

ایمنی شناسی پزشکی-99

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : ایمنی شناسی پزشکی-99+

تاریخ :‌

4_
طرح دوره ایمنی شناسی بالینی-99

ایمنی شناسی بالینی-99

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : ایمنی شناسی بالینی-99+

تاریخ :‌

5_
طرح دوره آزمایشگاه ایمنی شناسی پزشکی-علوم آزمایشگاهی-98

آزمایشگاه ایمنی شناسی پزشکی-علوم آزمایشگاهی-98

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : آزمایشگاه ایمنی شناسی پزشکی-علوم آزمایشگاهی-98+

تاریخ :‌ 1402/10/12

6_
طرح دوره ایمنی شناسی کاربردی-1400

دوره ایمنی شناسی کاربردی-1400

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : دوره ایمنی شناسی کاربردی-1400+

تاریخ :‌

7_
طرح دوره ایمنی شناسی پزشکی نظری-1400

دوره ایمنی شناسی پزشکی نظری-1400

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : دوره ایمنی شناسی پزشکی نظری-1400+

تاریخ :‌ 1402/10/12

8_
طرح دوره دوره ایمنی شناسی پزشکی عملی-1400

دوره ایمنی شناسی پزشکی عملی-1400

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : دوره ایمنی شناسی پزشکی عملی-1400+

تاریخ :‌

9_
طرح دوره دوره ایمنی شناسی بالینی-1400

دوره ایمنی شناسی بالینی-1400

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : دوره ایمنی شناسی بالینی-1400+

تاریخ :‌ 1402/10/12