دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

طرح دوره گروه انگل شناسی

1_
طرح دوره رشته پزشکی

طرح دوره رشته پزشکی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : طرح دوره رشته پزشکی+

تاریخ :‌

2_
طرح دوره رشته انگل شناسی

طرح دوره رشته انگل شناسی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : NaN+

تاریخ :‌

3_
طرح دوره تک یاخته 2 ارشد

طرح دوره تک یاخته 2 ارشد

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : NaN+

تاریخ :‌

4_

طرح دوره ایمنی شناسی 2 ارشد انگل شناسی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : طرح دوره ایمنی شناسی 2 ارشد انگل شناسی+

تاریخ :‌ 1402/10/11

5_
طرح دوره

طرح دوره درس انگل شناسی پزشکی مهر99

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : طرح دوره درس انگل شناسی پزشکی مهر99+

تاریخ :‌ 1402/10/11