دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

طرح درس گروه بیوشیمی و تغذیه

1_
طرح درس تغذیه کاربردی

تغذیه کاربردی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : NaN+

تاریخ :‌

2_
طرح درس پزشکی

طرح درس پزشکی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : NaN+

تاریخ :‌

3_
طرح درس بهداشت عمومی

بهداشت عمومی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : NaN+

تاریخ :‌

4_
طرح درس شیمی عمومی

شیمی عمومی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : NaN+

تاریخ :‌

5_
طرح درس زیست علوم

زیست علوم

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : NaN+

تاریخ :‌