دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

طرح درس گروه باکتری شناسی و ویروس شناسی پزشکی

1_
طرح درس باکتری شناسی فرمت جدید نیمسال اول 1400

باکتری شناسی فرمت جدید نیمسال اول 1400

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : NaN+

تاریخ :‌

2_
طرح درس باکتری شناسی فرمت جدید نیمسال دوم99

باکتری شناسی فرمت جدید نیمسال دوم99

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : طرح درس باکتری شناسی فرمت جدید نیمسال دوم99+

تاریخ :‌

3_
طرح درس باکتری شناسی فرمت جدیدنیمسال اول 98

طرح درس باکتری شناسی فرمت جدیدنیمسال اول 98

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : طرح درس باکتری شناسی فرمت جدیدنیمسال اول 98+

تاریخ :‌

4_
طرح درس باکتری شناسی فرمت جدید نیمسال دوم98

باکتری شناسی فرمت جدید نیمسال دوم98

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : طرح درس باکتری شناسی فرمت جدید نیمسال دوم98+

تاریخ :‌

5_
طرح درس ازمایشگاه باکتری نیسمال دوم 95

ازمایشگاه باکتری نیسمال دوم 95

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : NaN+

تاریخ :‌

6_
طرح درس ویروس شناسی پزشکی نیمسال دوم 96 97 (1)

ویروس شناسی پزشکی نیمسال دوم 96 97 (1)

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : ویروس شناسی پزشکی نیمسال دوم 96 97 (1)+

تاریخ :‌

7_
طرح درس ازمایشگاه باکتری نیسمال اول97

ازمایشگاه باکتری نیسمال اول97

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : طرح درس ازمایشگاه باکتری نیسمال اول97+

تاریخ :‌

8_
طرح درس باکتری شناسی فرمت جدیدنیمسال دوم97

باکتری شناسی فرمت جدیدنیمسال دوم97

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : باکتری شناسی فرمت جدیدنیمسال دوم97+

تاریخ :‌

9_
طرح درس باکتری شناسی فرمت جدیدنیمسال دوم96

باکتری شناسی فرمت جدیدنیمسال دوم96

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : باکتری شناسی فرمت جدیدنیمسال دوم96+

تاریخ :‌

10_
طرح درس باکتری شناسی فرمت جدیدنیمسال اول96

باکتری شناسی فرمت جدیدنیمسال اول96

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : باکتری شناسی فرمت جدیدنیمسال اول96+

تاریخ :‌