دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

طرح درس گروه انگل شناسی

1_
طرح درس نمونه گیری و کشت بیماری های قارچی پوستی

نمونه گیری و کشت بیماری های قارچی پوستی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : نمونه گیری و کشت بیماری های قارچی پوستی+

تاریخ :‌

2_
طرح درس نمونه گیری بیماری های قارچی سطحی

نمونه گیری بیماری های قارچی سطحی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : نمونه گیری بیماری های قارچی سطحی+

تاریخ :‌

3_
طرح درس کشت درماتوفیت ها و تهیه اسلاید کالچر

کشت درماتوفیت ها و تهیه اسلاید کالچر

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : کشت درماتوفیت ها و تهیه اسلاید کالچر+

تاریخ :‌

4_
طرح درس کلیات قارچ شناسی

کلیات قارچ شناسی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : کلیات قارچ شناسی+

تاریخ :‌

5_
طرح درس قارچهای ساپروفیت

طرح درس قارچهای ساپروفیت

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : قارچهای ساپروفیت+

تاریخ :‌

6_
طرح درس عفونتهای قارچی فرصت طلب

عفونتهای قارچی فرصت طلب

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : عفونتهای قارچی فرصت طلب+

تاریخ :‌

7_
طرح درس عفونتهای قارچی جلدی 1

عفونتهای قارچی جلدی 1

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : عفونتهای قارچی جلدی 1+

تاریخ :‌

8_
طرح درس عفونتهای قارچی احشایی

عفونتهای قارچی احشایی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : عفونتهای قارچی احشایی+

تاریخ :‌

9_
طرح درس عفونت های قارچی زیر جلدی

عفونت های قارچی زیر جلدی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : عفونت های قارچی زیر جلدی+

تاریخ :‌ 1402/10/11

10_
طرح درس عفونت های قارچی جلدی 2

عفونت های قارچی جلدی 2

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : عفونت های قارچی جلدی 2+

تاریخ :‌