دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

گروه بیوشیمی بالینی دانشکده پزشکی جهرم
ماموریت:
-۱ ارتقای کیفیت آموزش و بهره گیری از روش های آموزشی جدید
-۲ گسترش پژوهش های کاربردی و برنامه ریزی شده
-۳ گسترش همکاری و داد و ستد علمی، پژوهشی فرهنگی با سایر گروههای آموزشی دانشگاه، بین دانشگاهی و پژوهشگاهها در سطح
ملی، منطقه ای و بین المللی چشم انداز
-۴ بستر سازی جهت آموزش، پژوهش و کار آفرینی در حوزه بیوشیمی بالینی
-۵ افزایش ارتباط علوم آموزشی با کاربرد بالینی
-۶ برنامه ریزی جهت دستیابی به اهداف داشگاه مطابق سند نقشه جامعه علمی کشور و چشم انداز علمی ایران ۱۴۴۴
رسالت
رسالت ما عبارت است از مشارکت در توسعه و بهبود سلامت جامعه و ارتقاء موقعیت علمی دانشگاه درعرصه های ملی و بین المللی از طریق
ایجاد بستر و فضای مناسب برای یادگیری و آموزش علم بیوشیمی بالینی به دانشجویان. همچنین تربیت دانش آموختگانی که بتوانند در ابعاد
آموزشی، پژوهشی، مشاوره ای، تولیدی و خدمات پزشکی با رویکرد بیوشیمی بالینی انجام وظیفه کنند. ما با بهره گیری از منابع و امکانات روز
دنیا برای انجام پژوهشهای بنیادی و کاربردی در برقراری ارتباط فعال با سیاستگذاران و متولیان پژوهش و فناوری کشور میکوشیم.
اهداف و رویکرد ها:
-۱ تربیت نیروی متخصص مورد نیاز کشور در زمینه علوم پزشکی و بیوشیمی بالینی
-۲ انجام پژوهشهای بنیادی و کاربردی به منظور خلق دانش و ثروت
-۳ ارائه خدمات و مشاوره های تخصصی به سازمانها و مراکز دولتی و خصوصی
-۴ تولید محصولات دانش بنیان درحوزه بیوشیمی بالینی
-۵ اعتلای پژوهش های کاربردی در حوزه بیوشیمی بالینی
-۶ تعامل بین بخش های بالینی و علوم پایه پزشکی
-۷ فرهنگ سازی در راستای نگاه اعضای هیأت علمی و دانشجویان به تکمیل روند ایده تا بازار
-۸ ورود به مرزهای دانش و فناوری در دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دورنما:
تاسیس رشته های کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی و بیولوژی تولید مثل
کسب جایگاه برتر در حوزه بیوشیمی بالینی در کلان منطقه پنج
نوآوری در حوزه های اصلی ماموریتی و تجاری سازی در حوزه های اولویت دار که دارای مزیت نسبی و رقابتی است

رسالت گروه بیوشیمی و تغذیه