دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

بخش میکروب شناسی (باکتری شناسی،ویروس شناسی و ایمنی شناسی )

رسالت و اهداف:

۱-تربیت دانش آموختگان توانمند در حوزه علم میکروب شناسی (باکتری شناسی-ویروس شناسی و ایمنی شتاسی)بر اساس کوریکولوم آموزشی وزارت بهداشت.

۲- یادگیری مادام العمر متناسب با بیماری های روز کشور با تاکید بر اپیدمیولوژی بیماری های عفونی منطقه.

۳- هدایت دانشجو به سمت ایده پردازی های پژوهشی در راستای شناسایی ،تشخیص و ارائه راهکار متناسب با مشکلات نظام سلامت به منظور ارتقاء سطح سلامت جامعه.

۴- انجام پژوهش های مورد نیاز در حوزه های علوم پزشکی-بهداشتی و درمانی به منظور ارتقاء سطح سلامت جامعه.

۵- مشارکت دادن دانشجویان در امر آموزش از طریق برگزاری سمینار های آموزشی توسط دانشجویان در راستای آموزش پویا.

۶-همکاری در ارائه خدمات بهداشتی درمانی با بکارگیری نیروهای متخصص.

۷- گسترش اخلاق و تعهد حرفه ایی منطبق بر اصول و معیارهای اسلامی.

۸-آموزش پاسخگو متناسب بابیماری ها و مشکلات بهداشتی جامعه و منطقه .

 

دورنما:

۱- راه اندازی رشته های علوم نوین از جمله بیوتکنولوژی-نانوتکنولوژی-توکسین های میکروبی و سلول های بنیادی.

۲- تربیت نیروی تحصیلات تکمیلی در سطح کارشناسی ارشد و دکتری.

۳- حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم و کارآفرین با تاکید بر توسعه مراکز اختصاصی متناظر بر نیاز جامعه.

۴- ارتقاءکیفیت خدمات آموزشی مبتنی بر نیازهای روز جامعه در جهت ارتقاء سطح سلامت جامعه.

۵- ارتقاءکیفیت خدمات پژوهشی مبتنی بر مشکلات نظام سلامت در راستای ارتقاء سطح سلامت جامعه.

۶- افزایش تعداد اعضاءهیئت علمی.

۷- ارتقاء مرتبه علمی گروه.

رسالت گروه باکتری شناسی و ویروس شناسی