دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

اهداف و رسالت گروه
 
الف: اهداف و رسالت آموزشی:
۱.گسترش دانش ایمنی شناسی و دستیابی به فناوری های نوین در این حوزه
۲.ارائه با کیفیت واحد های آموزشی با شیوه های استاندارد و نوین به دانشجویان مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد، پزشکی عمومی و دستیاری در رشته های مختلف علوم پزشکی

۳.تربیت نیروی های متبحر جهت ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی به مراکز علمی و درمانی در سطح کشور

۴.تدریس ایمونولوژی های پایه، بالینی و کاربردی همچون؛ ایمونولوژی پیوند، عفونی، سرطان، پیوند، ورزش، آلرژی، ورزش، تغذیه و نوروایمونولوژی

ب: اهداف و رسالت پژوهش

۱.طراحی و راه اندازی طرح های تحقیقاتی بنیادی و کاربردی جهت گسترش دانش ایمونولوژی و دستیابی به یافته های جدید

۲.تلاش در جهت کاربردی نمودن هرچه بیشتر طرح های تحقیقاتی در تشخیص و پایش بیماری ها

۳.کوشش برای ساخت فرآورده های  ایمونولوژیک به منظور کاهش وابستگی به خارج کشور

۴.تلاش در جهت هماهنگی با پزشکان و اعضای هیات علمی بالینی در راستای راه اندازی و توسعه روش های ایمنی درمانی و سلول درمانی به منظور بهبود کیفیت درمان بیماری های مختلف از جمله آلرژی، سرطان و خودایمنی و نقص ایمنی

۵.انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی در زمینه های مختلف علوم زیستی

۶.ارائه خدمات آزمایشگاه تشخیصی و تفسیر آزمایشات سرولوژی و ایمونولوژی

۷.مشاوره جهت نحوه تولید، نگهداری و تزریق سرم ها و واکسن ها و داروهای ایمونولوژیک مانند IvIg و انواع آنتی بادی های منوکلونال

۸.انجام و تحلیل آزمایشات تخصصی مانند تایپ نمودن HLA، ایمونوهیستوشیمی، فلوسایتومتری و ....

رسالت گروه ایمنی شناسی