دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

پیشرفت های علمی در زمینه انگل شناسی پزشکی و رشته های مرتبط بیش از پیش سبب نمایان شدن اهمیت بیماریهای انگلی در دنیا و از جمله در ایران شده است و ضرورت ارتقاء آموزش و پژوهش و خدمات تشخیصی و بهداشتی در زمینه انگل شناسی پزشکی و بیماریهای انگلی و تربیت نیروهای انسانی لازم و کافی در سطوح تحصیلات تکمیلی را مشخص

می نماید.

هدف نهایی گروه های آموزشی علوم پزشکی، کمک به تامین، گسترش و ارتقای سطح سلامت عمومی جامعه می باشد که نیازمند به شناخت عوامل مختلفی است که بهداشت عمومی را متاثر می نماید. در این راستا گروه انگل شناسی، قارچ شناسی و حشره شناسی این دانشگاه نیز بر آن است تا با بیشترین تلاش خود ضمن ارتقای سطح کیفی آموزش به فراگیران رشته های مختلف در مورد شناسایی، درمان و پیشگیری از بیماری های انگلی، با طراحی و انجام پژوهش های مناسب در افزودن اطلاعات مربوط به بیماری های انگلی و قارچی از جنبه های مختلف( اپیدمیولوژی، تشخیص، درمان و....) و گسترش دانش پایه کمک نماید.

در همین حال این گروه در حال حاضر به پرورش نیروهای متخصص انگل شناس در مقطع کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی نیز مشغول است و در حال آماده سازی شرایط مناسب جهت پذیرش دانشجویان مقطع دکترای این رشته می باشد.