دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

رسالت   (Mission Statement)

گروه آمار و اپیدمیولوژی، به عنوان یکی از گروه های آموزشی دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم است. رسالت این گروه عبارت است از:

  • تربیت و آموزش دانشجویان مقاطع مختلف در زمینه آشنایی با علم اپیدمیولوژی و آمار زیستی و روش تحقیق
  • انجام پژوهش های تئوری مرتبط با آمارزیستی و اپیدمیولوژی
  • انجام پژوهش های کاربردی مرتبط با علوم بهداشتی و سلامت
  • ارائه ی مشاوره تخصصی آمارزیستی و اپیدمیولوژی در زمینه های آموزشی و پژوهشی
  • توسعه همکاری بین بخشی با تمامی حوزهای مرتبط در سراسر کشور