دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

فرزان مدرسی

عضو هیات علمی

Modarresifarzan@gmail.com

تلفن:‌ 54340405-071

شماره داخلی: 239

اکبر کاظمی

عضو هیات علمی

تلفن:‌ 54340405-071

شماره داخلی: ۲۳۹