دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

دکتر عبدالرضا ستوده جهرمی

عضو هیات علمی

sotoodehj۲۰۰۲@yahoo.com

تلفن:‌ 54340405-071

شماره داخلی: 282

دکتر میرزاعلی مفضل جهرمی

عضو هیات علمی

alimofazzal@jums.ac.ir

تلفن:‌ 54340405-071

شماره داخلی: