دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

دکتر غلامرضا شکوهی

عضو هیات علمی

Shokuhi38@jums.ac.ir

دکتر علی تقی پور

عضو هیات علمی

تحصیلات: دکترای تخصصی انگل شناسی پزشکی

alitaghipor71@yahoo.com

دکتر امیر عبدلی

عضو هیات علمی

تحصیلات: دکترای تخصصی انگل شناسی پزشکی

a.abdoli@jums.ac.ir

دکتر کاوس صلح جو

عضو هیات علمی

تحصیلات: دکترای تخصصی انگل شناسی

solhjouk@yahoo.com

تلفن:‌ 54340405-071

شماره داخلی:

دکتر حسن رضانژاد

عضو هیات علمی

تحصیلات: دکترای تخصصی انگل شناسی

h.rezanezhad@jums.ac.ir

تلفن:‌ 54340405-071

شماره داخلی: