۱۴۰۱ شنبه ۱۲ آذر
رسالت گروه

 رسالت گروه بیهوشی :
 
1- درحیطه دانش 
   * کسب دانش کافی در مورد ارزیابی و اداره راه هوایی، ارزیابی قبل از عمل بیمار، اهداف، مراحل و روش های بیهوشی
   * عمومی ورژیونال، احیای قلبی و ریوی، ترانسفوزیون و تهویه ی مکانیکی و درد حاد
   * کسب دانش لازم در ارتباط با اداره بیهوشی و عوارض احتمالی با توجه به بیماری زمینه ای
   * کسب دانش مرتبط با انجام پروسیجرهای لازم برای پزشک عمومی
 
3- در حیطه مهارت
   * توانایی اخذ شرح حال و انجام معاینه فیزیکی صحیح بیماران کاندید جراحی در ارزیابی قبل از عمل
   * توانایی ارزیابی و اداره راه هوایی در حد پزشک عمومی
   * توانایی انجام احیاء قلبی و ریوی در بالغین و نوزادان در حد پزشک عمومی
   * آشنایی با موارد لوله گذاری مشکل و القاء و اداره بیهوشی و ریکاوری بیمار
   * آشنایی با اصول درمان درد حاد پس از جراحی در بخش
 
3- در حیطه نگرش
   * آشنایی با نحوه برخورد با بیمار قبل از شروع بیهوشی از نظر اصول اخلاقی و مسایل قانونی
   * شاخص های تعیین محتوی ضروری Core content و متدولوژی تعیین محتوی ضروری نیاز جامعه و کشور
   * میزان برخورد و نیاز به اداره راه هوایی، احیاء، بیهوشی و تهویه مکانیکی بر اساس آمارهای حوزه سلامت، نیازها و اولویت های ملی بر اساس برنامه توسعه
   * کتب و منابع معتبر بیهوشی
   * برنامه های آموزشی معتبر بین المللی
 
 
 منابع آموزشی:
 1- Basic of Anesthesia.Miller
2- Text Book of Miller
3-  Anesthesia.Miller
 
تاریخ :
1401/07/21
تعداد بازدید:
85
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal