۱۴۰۰ دوشنبه ۲۰ ارديبهشت
برنامه ترمي بهداشت عمومي

برنامه زمان بندي دروس دوره كارشناسي پيوسته بهداشت عمومي بر اساس مصوبه 9/3/89                                

ترم  اول : كارشناسي پيوسته بهداشت عمومي

رديف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد درسي

نوع درس

درس پيش نياز

جمع واحد

نظري

عملي

1

237203

ادبيات فارسي

3

3

-

عمومي

-

2

221207

زبان پيش دانشگاهي

3

3

-

عمومي

-

3

649201

تربيت بدني 1

1

-

1

عمومي

-

4

342217

روان شناسي و بهداشت روان

2

2

-

تخصصي

-

5

341202

بيوشيمي

2

2

-

پايه و اصلي

-

6

341203

تشريح و فيزيولوژي

2

1.5

0.5

پايه و اصلي

-

7

341214

اصول و كليات خدمات بهداشتي

2

2

-

پايه و اصلي

-

8

341204

اصول و مباني جامعه شناسي

2

2

-

پايه و اصلي

- 

9

341205

آمار حياتي 1

2

1

1

پايه و اصلي

-

10

342130

بهداشت محيط 1 (آب)

1

1

-

تخصصي

-

جمع واحدهايي كه در طول نيمسال ارائه مي گردد

20

17.5

2.5

-

 

 

 

ترم دوم : كارشناسي پيوسته بهداشت عمومي

رديف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد درسي

نوع درس

درس پيش نياز

جمع واحد

نظري

عملي

1

260206

انسان در اسلام

2

2

-

عمومي

-

2

221205

زبان انگليسي عمومي

4

4

-

عمومي

زبان پيش دانشگاهي

3

341201

بيوفيزيك

2

2

-

پايه و اصلي

- 

4

341208

اكولوژي انساني و بهداشت بين الملل

2

2

-

پايه و اصلي

-

5

341315

ميكروب شناسي 1(قارچ شناسي و انگل شناسي)

3

2

1

پايه و اصلي

-

6

342220

بهداشت دانش آموزان و مدارس

 

2

1.5

0.5

تخصصي

 -

7

341210

كليات بهداشت و پزشكي

2

2

-

پايه و اصلي

 -

8

341206

آمار حياتي 2

2

1

1

پايه و اصلي

آمار حياتي 1

9

342132

بهداشت محيط 2

1

1

-

تخصصي

-

جمع واحدهايي كه در طول نيمسال ارائه مي گردد

20

17.5

2.5

-

 

 

 

 

ترم سوم: كارشناسي پيوسته بهداشت عمومي

 

رديف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد درسي

نوع درس

درس پيش نياز

جمع واحد

نظري

عملي

1

 

آيين زندگي

2

2

-

عمومي

-

2

260204

انقلاب اسلامي ايران

2

2

-

عمومي

-

3

342218

بهداشت دهان و دندان

2

1

1

تخصصي

-

4

341207

اصول وكليات اپيدميولوژي

2

2

-

پايه و اصلي

-

5

341211

اصول تغذيه

2

2

-

پايه و اصلي

-

6

342223

بهداشت سالمندان

2

2

-

تخصصي

-

7

649202

تربيت بدني (2)

1

-

1

عمومي

 تربيت بدني 1

8

342236

بهداشت رواني و اعتياد

2

2

-

تخصصي

روان شناسي و بهداشت روان

9

341316

ميكروب شناسي2 (باكتري شناسي و ويروس شناسي)

3

2

1

پايه و اصلي

-

10

342133

بهداشت محيط 3( مواد غذايي،مسكن،هوا وپرتوها)

1

1

-

تخصصي

-

11

341112

فارماكولوژي

1

1

-

پايه و اصلي

-

جمع واحدهايي كه در طول نيمسال ارائه مي گردد

20

17

3

 

-

 

 

 

 

ترم چهارم : كارشناسي پيوسته بهداشت عمومي

رديف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد درسي

نوع درس

درس پيش نياز

جمع واحد

نظري

عملي

1

 

انديشه اسلامي

2

2

-

عمومي

-

2

262205

تفسير موضوعي قرآن

2

2

-

عمومي

-

3

342244

روش تحقيق درعلوم بهداشتي

3

2

1

تخصصي

آمار حياتي 2 ،  اصول وكليات اپيدميولوژي

4

341209

توانبخشي و رفاه اجتماعي

2

2

-

پايه و اصلي

-

5

342245

زبان تخصصي

2

2

-

تخصصي

زبان عمومي

6

342246

بهداشت مواد غذاي

2

2

-

تخصصي

-

7

342222

نظام هاي سلامتي در ايران وجهان

2

2

-

تخصصي

-

8

342226

اپيدميولوژي بيماريهاي شايع در ايران

2

2

-

 تخصصي

-

9

342227

حشره شناسي پزشكي ومبارزه باناقلين سموم آفت كش وكاربردآنها

2

1

1

تخصصي

-

10

341113

مصون سازي فعال و انفعالي

1

1

-

پايه و اصلي

-

 

جمع واحدهايي كه در طول نيمسال ارائه مي گردد

 

20

18

2

-

 

 

ترم پنجم : كارشناسي پيوسته بهداشت عمومي

 

رديف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد درسي

نوع درس

درس پيش نياز

جمع واحد

نظري

عملي

1

261207

تاريخ اسلام

2

2

-

عمومي

-

2

342238

بهداشت مادران و كودكان

2

2

-

تخصصي

-

3

342221

كاربرد كامپيوتر درتجزيه وتحليلهاي داده هاي بهداشتي

2

2

-

تخصصي

-

4

342235

اصول مديريت درخدمات بهداشتي

2

2

-

تخصصي

-

5

342241

آموزش بهداشت وارتباطات

2

2

 

تخصصي

-

6

342234

بهداشت حرفه اي

2

2

-

تخصصي

-

7

179121

جمعيت و تنظيم خانواده

2

2

-

عمومي

-

8

342243

پاتولوژي جغرافيايي ايران (معرفي بيماريهاي شايع)

2

2

-

تخصصي

-

9

342247

اقدامات بهداشتي وكمكهاي اوليه درشرايط اضطراري

2

1

1

تخصصي

-

10

342228

برنامه ملي مبارزه با بيماريهاي واگير

2

2

-

تخصصي

-

جمع واحدهايي كه در طول نيمسال ارائه مي گردد

 

20

19

1

-

رديف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد درسي

نوع درس

درس پيش نياز

جمع واحد

نظري

عملي

1

261209

فرهنگ و تمدن اسلام

2

2

-

عمومي

 -

2

342237

تغذيه كاربردي

2

1.5

0.5

تخصصي

 -

3

342240

اصول برنامه ريزي بهداشتي

2

2

-

تخصصي

اصول مديريت درخدمات بهداشتي 

4

342225

تكنولوژي آموزشي

2

1

1

تخصصي

5

342239

بهداشت باروري

2

2

-

تخصصي

تشريح و فيزيولوژي

6

342229

بيماريهاي شايع كودكان وطرق پيشگيري ازآن

2

2

-

تخصصي

7

342230

برنامه ملي مبارزه با بيماريهاي غيرواگير واپيدميولوژي آنها

2

2

-

تخصصي

8

342219

اقتصاد بهداشت

2

2

-

تخصصي

-

9

342242

بيماريهاي ارثي ومشاوره ژنتيكي

2

2

-

تخصصي

-

10

342224

مديريت و نظارت درمراكزبهداشتي درماني

2

2

-

تخصصي

 -

جمع واحدهايي كه در طول نيمسال ارائه مي گردد

 

20

18.5

1.5

-

ترم ششم : كارشناسي پيوسته بهداشت عمومي

 

 

ترم هفتم : كارشناسي پيوسته بهداشت عمومي

 

رديف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد درسي

نوع درس

درس پيش نياز

جمع واحد

نظري

عملي

1

3421648

كارآموزي در عرصه (1)

8

-

8

تخصصي

كليه دروس

 

 

 

ترم هشتم : كارشناسي پيوسته بهداشت عمومي

 

رديف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد درسي

نوع درس

درس پيش نياز

جمع واحد

نظري

عملي

1

3421649

كارآموزي در عرصه (2)

8

-

8

تخصصي

كليه دروس

 

 

ملاحظات:

تعداد كل واحدهاي درسي اين دوره 136 واحد به شرح زير مي باشد:

دروس عمومي:                    28 واحد(22 واحد مصوبه وزارت بهداشت و 6 واحد مصوبه دانشگاه علوم پزشكي جهرم)

دروس پايه و اصلي:              32 واحد

دروس اختصاصي اجباري:        60 واحد

كاراموزي در عرصه:                16 واحد

جمع كل:                            136 واحد

 

تبصره: دانشجوياني كه در كنكور سراسري نمره زبان بيشتر از 50 درصد كسب كرده اند نياز به گذراندن درس زبان پيش دانشگاهي ندارند.

تاریخ :
1398/05/05
تعداد بازدید:
898
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal