۱۴۰۰ دوشنبه ۲۰ ارديبهشت
برنامه ترمي علوم آزمايشگاهي

برنامه زمان بندي دوره كارشناسي پيوسته علوم آزمايشگاهي

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي  دانشگاه علوم پزشكي جهرم

      نيمسال اول- كارشناسي پيوسته علوم آزمايشگاهي

سقف نمره

درس پيش نياز

نوع درس

تعداد واحد درسي

نام درس

شماره درس

رديف

عملي

نظري

جمع واحد

10

-

پايه

-

2

2

فيزيك عمومي

222201

1

 10

همزمان با تئوري  

پايه

1

-

1

آزمايشگاه فيزيك عمومي

222102

2

10

-

پايه

-

2

2

شيمي عمومي

222203

3

10

همزمان با تئوري

پايه

1

-

1

آزمايشگاه شيمي عمومي

222104

4

10

-

پايه

1

2

3

زيست سلولي مولكولي

222307

5

10

-

پايه

-

2

2

آناتومي نظري

222208

6

10

همزمان با تئوري

پايه

1

-

1

آناتومي عملي

222109

7

10

-

عمومي

-

2

2

انسان در اسلام

260206

8

10

-

عمومي

-

2

3

زبان پيش دانشگاهي

221207

9

10

-

عمومي

-

2

2

كامپيوتر

222217

10

 

-

4

14

18

جمع واحدهاي كه در طول نيمسال ارائه مي گردد


      نيمسال دوم- كارشناسي پيوسته علوم آزمايشگاهي

سقف نمره

درس پيش نياز

نوع درس

تعداد واحد درسي

نام درس

شماره درس

رديف

عملي

نظري

جمع واحد

10

شيمي عمومي

پايه

-

3

3

بيوشيمي عمومي

222305

1

10

همزمان با تئوري

پايه

1

-

1

آزمايشگاه بيوشيمي عمومي

222106

2

10

زيست سلولي مولكولي

پايه

-

2

2

فيزيولوژي

222210

3

10

همزمان با تئوري

پايه

1

-

1

آزمايشگاه فيزيولوژي

222111

4

10

فيزيك عمومي

پايه

-

2

2

فيزيك حياتي

222212

5

10

آناتومي نظري

پايه

-

1

1

بافت شناسي

222113

6

10

همزمان با تئوري

پايه

1

-

1

آزمايشگاه بافت شناسي

222114

7

10

-

عمومي

-

4

3

زبان عمومي

211206

8

10

-

عمومي

-

3

3

ادبيات فارسي

237203

9

10

-

عمومي

1

-

1

تربيت بدني1

649201

10

 

 

4

15

19

جمع واحدهاي كه در طول نيمسال ارائه مي گردد

   نيمسال سوم- كارشناسي پيوسته علوم آزمايشگاهي

سقف نمره

درس پيش نياز

نوع درس

تعداد واحد درسي

نام درس

شماره درس

رديف

عملي

نظري

جمع واحد

10

بيوشيمي عمومي

اختصاصي

-

3

3

بيوشيمي پزشكي1

223319

1

10

همزمان باتئوري

اختصاصي

1

-

1

آزمايشگاه بيوشيمي پزشكي1

223120

2

10

زيست سلولي مولكولي

اختصاصي

-

2

2

ميكروب شناسي عمومي

223221

3

10

همزمان باتئوري

اختصاصي

1

-

1

آزمايشگاه ميكروب شناسي

223122

4

10

زيست سلولي مولكولي

اختصاصي

-

1

1

ژنتيك پزشكي

223156

5

10

بافت شناسي نظري

اختصاصي

-

2

2

آسيب شناسي عمومي

223231

6

10

همزمان با تئوري

اختصاصي

1

-

1

آزمايشگاه آسيب شناسي

223132

7

10

-

پايه

-

2

2

روان شناسي عمومي

222216

8

10

-

عمومي

-

2

2

تفسير موضوعي قران

262205

9

10

-

عمومي

-

2

2

انديشه اسلامي

260207

10

10

تربيت بدني1

عمومي

1

-

1

تربيت بدني2

649202

11

 

 

4

14

18

جمع واحدهاي كه در طول نيمسال ارائه مي گردد

    

      نيمسال چهارم- كارشناسي پيوسته علوم آزمايشگاهي

سقف نمره

درس پيش نياز

نوع درس

تعداد واحد درسي

نام درس

شماره درس

رديف

عملي

نظري

جمع واحد

10

-

پايه

-

2

2

بهداشت عمومي

222215

1

10

-

پايه

-

2

2

آمارحياتي

222218

2

10

زيست سلولي مولكولي

اختصاصي

-

2

2

انگل شناسي1(كرم ها)

223223

3

10

همزمان باتئوري

اختصاصي

1

-

1

آزمايشگاه انگل شناسي1

223124

4

10

فيزيولوژي نظري

اختصاصي

-

3

3

ايمنولوژي

223325

5

10

همزمان باتئوري

اختصاصي

2

-

2

آزمايشگاه ايمنولوژي

223226

6

10

بيوشيمي پزشكي-فيزيولوژي نظري

اختصاصي

-

2

2

فارماكولوژي

223135

7

10

ميكروب شناسي عمومي

اختصاصي

-

3

3

باكتري شناسي پزشكي

223353

8

10

همزمان باتئوري

اختصاصي

1

-

1

آزمايشگاه باكتري شناسي

223154

9

 

 

4

14

18

جمع واحدهاي كه در طول نيمسال ارائه مي گردد

 نيمسال پنجم-كارشناسي پيوسته علوم آزمايشگاهي

 

سقف نمره

درس پيش نياز

نوع درس

تعداد واحد درسي

نام درس

شماره درس

رديف

عملي

نظري

جمع واحد

10

ميكروب شناسي عمومي

اختصاصي

-

2

2

ويروس شناسي

223227

1

10

همزمان باتئوري

اختصاصي

1

-

1

آزمايشگاه ويروس شناسي

223128

2

10

انگل شناسي1

اختصاصي

-

2

2

انگل شناسي2(تك ياخته)

223229

3

10

همزمان باتئوري

اختصاصي

1

-

1

آزمايشگاه انگل شناسي2

223130

4

10

بيوشيمي پزشكي1

اختصاصي

-

2

2

بيوشيمي پزشكي2

223233

5

10

همزمان باتئوري

اختصاصي

1

-

1

آزمايشگاه بيوشيمي پزشكي2

223134

6

10

زبان عمومي

اختصاصي

-

2

2

ترمينولوژي

223238

7

10

فيزيولوژي نظري

اختصاصي

-

3

3

خون شناسي1

223340

8

10

همزمان باتئوري

اختصاصي

2

-

2

آزمايشگاه خون شناسي1

223241

9

10

-

عمومي

-

2

2

آُيين زندگي

261220

10

10

 

5

13

18

جمع واحدهاي كه در طول نيمسال ارائه مي گردد


       نيمسال ششم- كارشناسي پيوسته علوم آزمايشگاهي

سقف نمره

درس پيش نياز

نوع درس

تعداد واحد درسي

نام درس

شماره درس

رديف

عملي

نظري

جمع واحد

10

بيوشيمي پزشكي2

اختصاصي

-

1

1

هورمون

223145

1

10

همزمان باتئوري

اختصاصي

1

-

1

ازمايشگاه هورمون

223146

2

10

ميكروب شناسي عمومي

اختصاصي

-

3

3

قارچ شناسي

223247

3

10

همزمان با تئوري

اختصاصي

1

-

1

آزمايشگاه قارچ شناسي

223148

4

10

خون شناسي1

اختصاصي

-

2

2

خون شناسي2

223249

5

10

همزمان باتئوري

اختصاصي

1

-

1

آزمايشگاه خون شناسي2

223150

6

10

بافت شناسي-فيزيك حياتي

اختصاصي

-

1

1

اصول فني ونگهداري

223142

7

10

ايمني شناسي و ويروس شناسي

اختصاصي

-

1

1

اصول ايمني وحفاظت

223139

8

10

-

عمومي

-

2

2

تنظيم خانواده

221210

9

10

-

عمومي

-

2

2

تاريخ تحليلي اسلام

261207

10

 

 

3

12

15

جمع واحدهاي كه در طول نيمسال ارائه مي گردد

 

      نيمسال هفتم-  كارشناسي پيوسته علوم آزمايشگاهي

سقف نمره

درس پيش نياز

نوع درس

تعداد واحد درسي

نام درس

شماره درس

رديف

عملي

نظري

جمع واحد

10

ايمني شناسي پزشكي

اختصاصي

-

1

1

سم شناسي

223136

1

10

همزمان باتئوري

اختصاصي

1

-

1

آزمايشگاه سم شناسي

223137

2

10

ايمني شناسي

اختصاصي

-

2

2

ايمنوهماتولوژي

223243

3

10

همزمان باتئوري

اختصاصي

1

-

1

آزمايشگاه ايمنوهماتولوژي

223144

4

10

بيوشيمي پزشكي2-خون شناسي2

اختصاصي

-

1

1

كنترل كيفي

223152

5

10

بيوشيمي پزشكي1-خون شناسي2

اختصاصي

-

2

2

آشنايي با بيماري هاي داخلي

223255

6

10

خون2-بيوشيمي پزشكي2

اختصاصي

-

1

1

سمينار

223157

7

10

اصول ايمني و حفاظت

اختصاصي

-

1

1

اصول مديريت وقوانين

223151

8

10

-

عمومي

-

2

2

انقلاب اسلامي

260240

9

10

 

 

4

-

4

كارآموزي درعرصه 1

221658

10

 

 

6

10

16

جمع واحدهاي كه در طول نيمسال ارائه مي گردد

  

      نيمسال هشتم- كارشناسي پيوسته علوم آزمايشگاهي

سقف نمره

درس پيش نياز

نوع درس

تعداد واحد درسي

نام درس

شماره درس

رديف

عملي

نظري

جمع واحد

12

43 و 49

 

12

-

12

كارآموزي درعرصه2

221658

1

 

 

12

-

15

جمع واحدهاي كه در طول نيمسال ارائه مي گردد

  

دروس عمومي:                    22 واحد

دروس پايه و اصلي:             31 واحد

دروس اختصاصي:                  61 واحد

كاراموزي در عرصه:               16 واحد

جمع واحد ها:                       130 واحد

تاریخ :
1398/04/29
تعداد بازدید:
1135
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal