۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۳ آذر
برنامه ترمي علوم پايه پزشكي

 واحدهاي ارائه شده به دانشجويان پزشكي ترم اول

 

 

رديف

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نوع درس

پيشنياز

سقف نمره

1

بيوشيمي مولكول و سلول

10153396

1/9

اختصاصي (پايه)ن

ندارد

10

2

فيزيك پزشكي

101401

2

اختصاصي (پايه)ن-ع

ندارد

10

3

فارسي عمومي

237203

3

عمومي ن

ندارد

10

4

زبان پيش

221207

3

عمومي ن

ندارد

10

5

روانشناسي سلامت

235293

2

اختصاصي (پايه)ن

ندارد

10

6

انسان در اسلام

260206

2

عمومي ن

ندارد

10

7

مقدمات علوم تشريح

10154196

2/2

اختصاصي(پايه)ن

ندارد

10

8

مقدمات علوم تشريحي ع.1

101541196

3/

اختصاصي(پايه)ع

هم زمان با تئوري

10

9

تربيت بدني1

649201

1

عمومي ع

ندارد

10

10

زبان عمومي 1

22120196

3

عمومي ع

ندارد

10

11

بيوشيمي ع.1

104971

0/4

اختصاصي(پايه)ع

همزمان با تئوري

10

12

فيزيولوژي سلول

961405

0/8

اختصاصي(پايه)ن

ندارد

10

13

آداب پزشكي1

10144496

0/5

اختصاصي(پايه)ع

ندارد

10

14

مهارت زندگي

261300

1

انتخابي اختصاصين

ندارد

10

جمع واحد20/1

 

ن: نظري   ع: عملي

 

واحدهاي ارائه شده به دانشجويان پزشكي- ترم دوم

رديف

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نوع درس

پيشنياز

سقف نمره

1

علوم تشريح دستگاه قلب و عروق

104961

1

اختصاصي(پايه)ن

مقدمات علوم تشريح­

10

علوم تشريح عملي2

104973

9/

اختصاصي(پايه)ع

 همزمان با تئوري

10

2

فيزيولوژي عملي1

104972

0/7

اختصاصي(پايه)ع

فيزيو لوژي سلول(همزمان با تئوري)

10

3

بيوشيمي ديسيپلين

104970

1/3

اختصاصي(پايه)ن

بيوشيمي مولكول و سلول

10

بيوشيمي ديسيپلين عملي 2

9610451

4/

اختصاصي(پايه)ع

همزمان با تئوري

10

4

زبان عمومي 2

22120296

3

عمومي ن

زبا عمومي1

10

5

زبان عمومي 1

22120196

3

عمومين

زبان پيش

10

6

آداب پزشكي2

104974

5/

اختصاصي(پايه)ع

...............

10

7

انديشه اسلامي

260207

2

عمومين

..................

10

10

علوم تشريح غدد درون ريز

104617

0/2

اختصاصي(پايه)ن

مقدمات علوم تشريح

10

13

تربيت بدني2

649202

1

عمومي ع

تربيت بدني 1

10

14

علوم تشريح دستگاه تنفس

104965

0/5

اختصاصي(پايه)ن

مقدمات علوم تشريح

10

15

انقلاب

260240

2

عمومي ن

ندارد

10

16

فيزيولوژي قلب

104962

0/5

اختصاصي(پايه)ن

فيزيولوژي سلول

10

17

فيزيولوژي گردش خون

104963

1/1

اختصاصي(پايه)ن

فيزيولوژي سلول

10

18

فيزيولوژي خون

104964

0/3

اختصاصي(پايه)ن

فيزيولوژي سلول

10

19

فيزيولوژي تنفس

104966

0/6

اختصاصي(پايه)ن

فيزيولوژي سلول

10

20

فيزيولوژي غدد

104968

1

اختصاصي(پايه)ن

فيزيولوژي سلول

10

21

بيوشيمي هورمون ها

104969

0/7

اختصاصي(پايه)ن

بيوشيمي مولكول و سلول- بيوشيمي ديسيپلين هم نياز

10

22

خلاقيت كار آفريني و نوآوري

261400

1

انتخابي اختصاصين

ندارد

10

جمع واحد:18/7

 

ن: نظري   ع: عملي

 

 

واحدهاي ارائه شده به دانشجويان پزشكي ترم سوم

 

رديف

 

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نوع درس

پيشنياز

سقف نمره

1

علوم تشريحي دستگاه گوارش

104975

1/5

اختصاصي(پايه)ن

مقدمات علوم تشريح

10

2

فيزيولوژي گوارش

1049765

0/6

اختصاصي(پايه)ن

فيزيولوژي سلول

10

3

علوم تشريحي دستگاه ادراري

1049777

0/2

اختصاصي(پايه)ن

مقدمات علوم تشريح

10

4

فيزيولوژي كليه

1049780

0/7

اختصاصي(پايه)ن

فيزيولوژي سلول

10

5

بيوشيمي كليه

104979

0/2

اختصاصي(پايه)ن

بيوشيمي مولكول و سلول ببوشيمي ديسيپلين

10

6

باكتري شناسي پزشكي

10153796

2/4

اختصاصي(پايه)ن

ندارد

10

7

باكتري شناسي پزشكي عملي

10153996

0/6

اختصاصي(پايه)ع

همزمان با تئوري

10

8

ايمني شناسي پزشكي

10154696

1/8

اختصاصي(پايه)ن

ندارد

10

9

ايمني شناسي پزشكي عملي

101546196

0/2

اختصاصي(پايه)ع

هم نياز با تئوري ايمني شناسي پزشكي

10

11

آداب پزشكي 3

104984

0/5

اختصاصي(پايه)ع

-------

10

12

زبان تخصصي 1

221203

3

اختصاصي(پايه)ن

زبان عمومي 2

10

13

زبان عمومي 2

22120296

3

عمومي ن

زبان عمومي 1

10

14

تفسير

262205

2

عمومي ن

ندارد

10

15

آيين زندگي

261220

2

عمومي ن

ندارد

10

16

علوم تشريح دستگاه تناسلي

104980

0/6

اختصاصي(پايه)ن

مقدمات علوم تشريح

10

17

فيزيولوژي توليد مثل

104981

0/2

اختصاصي(پايه)ن

فيزيولوژي سلول

10

18

علوم تشريح عملي 3

104982

0/7

اختصاصي(پايه

مقدمات علوم تشريح(همزمان با تئوري)

10

19

مهارت زندگي

261300

1

انتخابي اختصاصي ن

ندارد

10

جمع واحد:18/2

 

 ن: نظري   ع: عملي

 

         واحدهاي ارائه شده به دانشجويان پزشكي ترم چهارم

 

 

رديف

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نوع درس

پيشنياز

سقف نمره

1

علوم تشريح دستگاه اعصاب

104991

1/5

اختصاصي(پايه)ن

مقدمات علوم تشريح

10

2

علوم تشريح سر و گردن

104993

1/2

اختصاصي(پايه)ن

مقدمات علوم تشريح

10

3

علوم تشريح حواس ويژه

104994

0/8

اختصاصي(پايه)ن

مقدمات علوم تشريح

10

4

علوم تشريح عملي4

1049941

1

اختصاصي(پايه)ع

مقدمات علوم تشريح(همزمان با تئوري)

10

5

فيريولوژي اعصاب و حواس ويژه

104995

1/4

اختصاصي(پايه)ن

فيزيولوژي سلولي

10

6

فيزيولوژي عملي2

1049951

1/.

اختصاصي(پايه)ع

فيزيو لو ژي سلول(همزمان با تئوري)

10

7

ويروس شناسي

101538

1

اختصاصي(پايه)ن

.......

10

8

ژنتيك پزشكي

101410

2

اختصاصي(پايه)ن

بيوشيمي سلول مولكول

 فيزيو لوژي سلول

10

9

اصول كلي تغذيه

104997

2

اختصاصي(پايه)ن

بيوشيمي سلول و مولكول

10

10

اصول خدمات سلامت

104998

1/5

اختصاصي(پايه)ن

---------

10

11

آداب پزشكي4

104999

5/.

اختصاصي(پايه)ع

-

10

12

ايمني شناسي باليني

105009

1

اختصاصي(پايه)ن

ايمني شناسي پزشكي

10

13

زبان تخصصي1 يا زبان تخصصي 2

221203   101508

3

اختصاصي(پايه)ن

زبان عمومي2 زبان تخصصي 1

10

14

تاريخ تحليلي صدر اسلام

261207

2

عمومي ن

...........

10

15

ايمني شناسي كاربردي(درس اختياري- اجباري)

105010

1

انتخابي اختصاصي ن

هم نياز با ايمني شناسي باليني

10

جمع واحد:20

 

ن: نظري   ع: عملي

 

واحدهاي ارائه شده به دانشجويان پزشكي - ترم پنجم

 

 

رديف

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نوع درس

پيشنياز

سقف نمره

1

انگل شناسي پزشكي

105000

1/6

اختصاصي(پايه)ن

ندارد

10

2

انگل شناسي پزشكي عملي

105001

4/.

اختصاصي(پايه)ع

همزمان با تئوري

10

3

قارچ شناسي پزشكي

105002

9/.

اختصاصي(پايه)ن

ندارد

10

4

قارچ شناسي پزشكي عملي

105003

1/.

اختصاصي(پايه)ع

هم زمان با تئوري

10

5

علوم تشريح اسكلتي - عضلاني

105004

1/8

اختصاصي(پايه)ن

مقدمات علوم تشريح

10

6

علوم تشريح عملي5(اندام عملي)

105005

6/.

اختصاصي(پايه)ع

همزمان با تئوري

10

7

پاتولوژي عمومي

105006

3

اختصاصي(پايه)ن

مقدمات علوم تشريح ايمني شناسي

10

8

پاتولوژي عملي

105007

1

اختصاصي(پايه)ع

همزمان با تئوري

10

9

اصول اپيدميولوژي

105008

2

اختصاصي(پايه)ن

ندارد

10

10

زبان تخصصي 2

101508

3

اختصاصي(پايه)ن

زبان تخصصي 1

10

11

فرهنگ و تمدن اسلام و ايران

261209

2

عمومي ن

ندارد

10

12

دانش خانواده و جمعيت

2612081

2

عمومي ن

ندارد

10

جمع واحد:18/4

ن: نظري   ع: عملي

 

 

تاریخ :
1398/04/29
تعداد بازدید:
815
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal